آثارالحق ۱ - نورعلی الهی

آثارالحق ۱

Durch نورعلی الهی

  • Veröffentlichungsdatum: 2018-05-13
  • Genre: Religion und Spiritualität

Beschreibung vom Buch

كتاب حاضر، ويراست جديد آثارالحق، جلد اول است. مطالب اين كتاب، بخشی از يادداشت‌هايی است كه دكتر بهرام الهی از گفتارهای پدرش، نورعلی الهی (استاد الهی)، گردآوری كرده است. دكتر الهی در پيش‌گفتار چاپ نخست اين كتاب هدف خود را از گردآوری اين گفتارها چنين بيان می‌كند: هنگامی كه در سال ۱۳۴۳ شمسی، پس از پايان تحصيلات ۱۴ ساله در رشته‌ی طب، نزد پدرم بازگشتم، دريافتم كه گفتارهای او اثری ربانی دارد. از اين‌رو دريغم آمد اين گفتارها، نانوشته، از دست برود... كار ثبت گفتارها، تا چندی پيش از درگذشت استاد الهی تقريبا به مدت ده سال ادامه يافت.