آثارالحق ۲ - نورعلی الهی

آثارالحق ۲

Durch نورعلی الهی

  • Veröffentlichungsdatum: 2018-05-13
  • Genre: Religion und Spiritualität

Beschreibung vom Buch

این كتاب سلسله گفتارهایی است كه توسط دو تن از شاگردان استاد الهی یادداشت شده است و شامل دو بخش می‌باشد: بخش اول بیانگر دیدگاه یك شاگرد مبتدی است كه شرح می‌دهد چگونه استاد با گفتارهای موثر و روشن به زبان ساده و پدرانه، شاگرد را گام به گام تربیت می‌نمود و رشد می‌داد. بخش دوم مجموعه یادداشت‌هایی است مربوط به جلسات دوشنبه و سایر جلسات رسمی كه استاد در آن برای عموم صحبت كرده‌اند.