برهان الحق - نورعلی الهی

برهان الحق

Durch نورعلی الهی

 • Veröffentlichungsdatum: 2018-05-13
 • Genre: Religion und Spiritualität

Beschreibung vom Buch

نخستین اثر استاد الهی كتاب برهان‌الحق است كه در سال ۱۳۴۲ خورشیدی تالیف شده و شرحی مستند از منشا و تاریخ اهل حق است. در این كتاب برای نخستین بار رمزهای سینه به سینه و حقایق پنهان در اسناد و سرودهای كهن به دست محققی عارف به صورتی روشن و مدون در اختیار عموم قرار گرفته است. در سال‌های بعد، سوال‌های طالبان و جواب‌های دقیق استاد به آنها به صورت فصل مشبعی بر كتاب افزوده شده است. از آن به بعد تاكنون، این كتاب به عنوان یگانه مرجع معتبر تاریخ و آیین اهل حق بارها تجدید چاپ شد.

Rezensionen

 • Buchkommentar
 • Buchkommentar
 • Buchkommentar
 • Buchkommentar
 • Buchkommentar
 • Buchkommentar
 • Buchkommentar
 • Buchkommentar
 • Buchkommentar