معنویت یک علم است - بهرام الهی

معنویت یک علم است

Durch بهرام الهی

  • Veröffentlichungsdatum: 2018-05-13
  • Genre: Religion und Spiritualität

Beschreibung vom Buch

دكتر بهرام الهی كه خود استاد دانشگاه و جراح اطفال است، مقصود از نگارش این كتاب را كه بر پایه تعلیمات پدرش استاد الهی (۱۳۵۳- ۱۲۷۴) شكل گرفته، ارائه نگرشی تازه در مقوله معنویت می‌داند. دكتر الهی نشان می‌دهد كه علم معنویت و علوم مادی گرچه هریک در بعد ویژه خود دامنه‌ای گسترده دارند، اما از یكدیگر جدا نیستند. معنویت علمی است تجربی، مستقل، استوار بر حقایق ملموس و قابل اثبات، و دارای مبانی و اصول خاص خود، كه باید با همان نگرش علمی و تجربی و منطق عقلانی كه دست‌مایه هر دانشجو یا محقق علوم تجربی است، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. مولف ضمن دعوت خواننده به چنین برداشتی، تاكید می‌ورزد كه قوانین معنوی حقیقی همواره توجیه عقلانی و استدلال قابل قبول دارند و درک و جذب مفاهیم آن باعث رشد روح و اعتلای جوهر وجود انسان می‌گردد.