طب روح - بهرام الهی

طب روح

Durch بهرام الهی

  • Veröffentlichungsdatum: 2018-05-14
  • Genre: Religion und Spiritualität

Beschreibung vom Buch

دكتر بهرام الهی كه خود استاد دانشگاه و جراح اطفال است، مقصود از نگارش این كتاب را كه بر پایه تعلیمات پدرش استاد الهی شكل گرفته، دعوت ما به كشف واقعیت اخلاق می‌داند تا وجود خود را به «حقیقت» بدل كنیم. ممارست مداوم و سختگیری عالمانه از خصایص بارز مولف است. حاصل این تلاش، نشان دادن تصویر روشنی است از آناتومی روح آدمی (ارگانیزم معنوی انسان) و فرایندی كه موجب رشد روحی او می‌گردد. در این فرایند، نقش اخلاق، یا به بیانی دیگر، نقش عمل به اصول اخلاق اصیل، نقشی بس حیاتی است، از آن رو كه اخلاق اصیل غذای روح است و بدون آن رشد روح امكان پذیر نیست. همراه با رشد روح، میدان ادراک انسان نیز گسترش می‌یابد، بر آگاهی و احاطه ذهنی‌اش افزوده می‌شود. آن گاه، زمانی انسان به مرحله نهایی رشد روحی خود می‌رسد كه یكایک اجزا هستی را، چنانكه هست بشناسد. در چنین مرتبه‌ای است كه انسان، خود به حقیقت تبدیل می‌شود.