บ้านท่าตาฝั่ง - Montri Jitjaroensamud

บ้านท่าตาฝั่ง

Durch Montri Jitjaroensamud

  • Veröffentlichungsdatum: 2013-01-30
  • Genre: Asien

Beschreibung vom Buch

โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณเขตชายแดนไทย-พม่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ห่างไกลจากความเจริญ จึงทำให้ทางโรงเรียนขาดโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก ประกอบกับการเดินทางที่มีความยากลำบาก ซึ่งทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ยากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทางโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกได้รู้จักกับโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พี่สร้างน้องใช้ร่วมใจพัฒนาสื่อ ปี 2 โครงการนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ